Projektet hållbar service i Västerbotten

Västerbotten har som ambition att stärka vård, skola och omsorg enligt deras policy för hållbar service. Programmets riktmål är skapade för att värna om de lokala specialkunskaper som redan finns i länet. Med hållbar service syftar också länets makthavare på andra åtgärder, som förstärkning av samarbetet mellan skolor och industri till exempel. Landstinget stödjer samarbetet mellan Umeå universitet och många lokala industrier. Universitet har bland annat program för biologi och medicinsk teknik. Vid Sveriges lantbruksuniversitet bedrivs studier för skogsvetenskap och vid Totalförsvarets forskningsinstitut bedrivs arbete inom säkerhetsforskning. Andra framlyfta samarbeten inkluderar digital teknik och IT-relaterad forskning som riktar sig till processtyrning inom verkstadsindustrin. Det är tydligt att det är full fart inom många områden i Västerbotten.

Hållbar service i hem, skola och miljö

Västerbottens län har som målsättning att hjälpa invånarna att ha en bra balans mellan arbete och fritid. För att åstadkomma detta har riktlinjer dragits upp som har som uppgift att leda till ett förbättrat kultur och fritidsutbud. Hållbar service inom länet avser att underlätta samarbetet mellan länsdelar och radera onödiga administrativa begränsningar. Med starka IT-satsningar kan mycket studerande ske på avstånd. Programmet hållbar service har som ambition att utarbeta en långsiktig och konsekvent profilering av länets unika tillgångar. Det i sin tur skall leda till fler företag som flyttar till länet. Den starka och klara profileringen gör det klart för invånare och företag vad fördelarna är med att flytta till Västerbotten.

Hållbar service stödjer utveckling av förnybar energi

En annan målsättning med länets program hållbar service är att stödja satsningar på attraktiva boendemiljöer baserat på kretsloppsanpassat byggande. För att åstadkomma detta läggs det mycket energi på fysisk samhällsplanering. Att utveckla samarbetet mellan städer, tätorter och landsbygd är prioriterat. Det är speciellt viktigt att jämställdheten säkerställs i alla led och i alla områden i samhället. I den frågan har hållbar service en avgörande roll att spela, speciellt med barnfamiljer där en fungerande barnomsorg är vitalt för båda föräldrarnas arbetsmöjligheter. Dessutom behöver barnen rena, inspirerande miljöer att växa upp och utvecklas i. Möjligheten att lära sig och utvecklas tillsammans med samhället i stort redan i ett tidigt stadium av livet är vitalt för både barn och ungdom. Det bästa sättet att förbereda för vuxenlivet är att låta barnen skapa något själva. Länet verkar för den målsättningen genom samarbetet mellan industri och skola.

Företagande ska främjas med samarbetsprojekt

Hållbar service stödjer forskningssamarbeten mellan universitet och näringsliv. I Västerbotten finns mycket kunskap inom länets forsknings- och utbildningsmiljöer. Umeå Plant Center är ett gemensamt forskningscenter som drivs tillsammans av Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet. Det har verksamhet främst inom växt- och skogsbioteknik. Centret är en av världens främsta forskningsmiljöer inom livsvetenskap. Den grundläggande strukturen av forskning används för att utveckla skog och mark med högre kvalitet.

Tack var bland annat projektet hållbar service har Västerbotten en hög bildningsnivå. Umeå universitet samarbetar med Skogforsk och SLU, där de utvecklar avancerade terrängfordon som bland annat används i skogsnäringen. Forskningen riktar in sig på att förbättra maskinernas samverkan med människa, terräng, föremål och andra maskiner. Framtiden ser ljus ut för både miljö och invånare i Västerbotten. Mycket tack vare alla nya utvecklande satsningar. Andra områden där länet har rönt stora framgångar är industriell design, säkerhet och ett ekologiskt hållbart samhälle. Förnyelsebara energikällor är en viktig del av satsningen och en stor del av det är forskning runt utvinning av biobränslen.

Med hjälp av hållbar service är utbildningsnivån i Västerbotten generellt hög och universitet och näringsliv har en bred kompetens att hämta kvalificerad arbetskraft ifrån. Det är speciellt sant när det gäller miljöarbete och hållbar energiproduktion. Eftersom gruvnäringen traditionellt sett är en stor del av den norrländska industrin så finns det också mycket kunskap inom just gruvteknik. Informationsteknik specialiserat för processindustrin har ett naturligt fäste i regionens industrier. Kreativa näringar, skogsteknik och ren teknik är också stora i ett internationellt perspektiv. Med hållbar service har förutsättningarna förbättrats och kommer fortsätta förstärkas genom satsningar som stärker infrastrukturen. I synnerhet stärks möjligheterna till internationella samarbeten i regionen. Västerbotten har ?”?ett flertal internationellt konkurrenskraftiga innovationssystem till sitt förfogande.

Ett kraftfullt program främjar framtiden

I den här texten har vi visat hur hållbar service från landstingen arbetar för att göra Västerbotten attraktivt för invånarna. För att industrin ska fortsätta att utvecklas krävs det gemensamma satsningar från län, kommun och företag. Myndigheternas roll är att förenkla samarbete både inom och utom regionen. Att planera långsiktigt för framtiden och främja innovation. Med projekt inom hållbar service stärks både länets företag och familjer vilket bådar gott för framtiden. Resultaten har än så länge varit uppmuntrande men mycket jobb kvarstår för att nå den fulla potentialen i projektet. Utbildningsnivån är bra inom storstäderna men landsbygden behöver investeringar för att locka fler att studera på en högre nivå. Delar av arbetet består av att bygga ut internet för att kunna erbjuda en effektiv distansutbildning.

Länet behöver stärka sitt internationella arbete inom forskning och industri. Med rätt hållbar service kan satsningar inom forskning utökas för att driva fler framgångsrika initiativ och öka det internationella samarbetet. Marknadskompletterande finansieringslösningar finns redan på plats för att stärka innovationskraften inom länet. Västerbotten står för nästan all järnmalmsproduktion i Europa, vilket innebär att transportlänkar är en avgörande faktor för regionen. Transporterna måste också vara både energisnåla och miljövänliga för att satta utsläppsmål skall uppnås. Förnyelsebar energi har stora potential i regionen, bland annat kan vindkraft byggas ut för att säkra energibehovet. Det kräver dock att stamnätet stärks. Kapaciteten på stamnätet är inte tillräckligt för att överföra all energi till andra regioner i Sverige vilket förhindrar ett fullt utnyttjande av den potentiella utbyggnadskapacitet som finns i Västerbotten.

Västerbottens starka framtid beror på framåtanda

Hållbar service är en vital del av regionens möjlighet att gå framåt med förtroende och styrka. För att lyckas i framtiden måste skolor och industri jobba i harmoni mot ett gemensamt mål. Länets roll är att stärka banden mellan olika grupper och minska barriärer för att skapa lyckade projekt. Utnyttjande av naturresurser är ett nyckelmål för arbetet och införandet av miljövänligare teknik är en av metoderna för att nå dessa mål. Företagande i allmänhet och nyföretagande i synnerhet måste prioriteras för att hålla fart på industri och näringsliv. Besöksnäringen är också ett område väl värt att notera. Turismen rör främst natur men det finns också mycket av kulturellt värde i regionen som lockar besökare till Västerbotten varje år.